Adatvédelmi tájékoztató

 Adatvédelmi tájékoztató

A Tájékoztató célja, hatálya

Előzmények

2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). Az Exim Capital Kft. a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban: Adatkezelő). A Rendelet szabályozása az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó. 

A Tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő ügyfelei, leendő ügyfelei és alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, elektronikus és hagyományos úton nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.synmed.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Sütik - cookie-k

A synmed.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a www.synmed.hu webhelyén. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes-körűen működni.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője
Exim Capital Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Múzeum utca 7.
Adószám: 14477070-2-20
E-mail: info@eximcapital.hu a továbbiakban: adatkezelő.

2. A kezelt adatok köre

a) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója.

b) A fórum használatához és a portálon meghirdetett internetes szavazáshoz szükséges regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.

c) A felhasználó a regisztrációt követően megadhatja családi és utónevét is. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó számítógépének adataival.

3. Az adatkezelés célja

a) A 2. a) pontban meghatározott adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt adatokat a rendszer a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja.

c) Az adatkezelő az a) és b) pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni. 

Az átláthatóság elvének szellemében, Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

2. Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 

3. Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

4. Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék („pontosság”).

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

5. Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”). Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 

6. Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Az adatkezelés időtartama

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

a) A 2. a)–c) pontokban meghatározott adatokhoz Exim Capital Kft rendszergazdái férhetnek hozzá.

b) A megadott e-mail cím csak az elfelejtett belépési jelszó kiküldésére vagy a portállal kapcsolatos hírlevél kiküldéséhez használhatják fel a rendszergazdák.

c) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő miden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6. Adatbiztonság

Az adatokat a, Magyar Hosting Kft.1132 Budapest Viktor Hugo u.18-22 szám alatti szerverszobában, védett, saját szerverek winchesterein tároljuk. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

7. Az Érintettek jogai a GDPR szerint:

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. §)

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni
 • más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez a jogintézmény akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az adathordozást követően a régi adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy rendelkezik, hogy már kizárólag az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ellenkező esetben az eredeti feltételek mellett tárolhatja az adatokat a korábbi adatkezelő is.

Az adathordozhatóság kiterjed pl. a következő adatokra: név, nem, életkor, címlista, érdeklődési kör, pulzusszám. Ezzel szemben nem tartoznak ide a kikövetkeztetett, származtatott adatok.

Az adatok megkaphatók akár az interneten keresztül, vagy optikai adathordozóra kiírva, s ha ez megvalósítható, közvetlen továbbítás is lehetséges a másik adatkezelő részére. Az adathordozást segítheti egy megfelelően rögzített és dokumentált Application Programming Interface (API).

Fő szabály szerint költségtérítés nem kérhető.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén – az Iöjtv. 22. §-a értelmében – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perben az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Zalaegerszegi Törvényszék) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

A Keszthelyi Járásbíróság elérhetőségei:

levelezési cím: 8360 Keszthely 1. Pf. 4.
cím: 8360 Keszthely, Georgikon u. 16.
telefon: +36 83 515 400 fax: +36 83 515 429
e-mail: birosag@keszthely.birosag.hu A

Zalaegerszegi Törvényszék elérhetőségei:
levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 221.
cím: 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
telefon: +36 92 501 000 fax: +36 92 501 001
e-mail: birosag@zalaegerszegit.birosag.hu

9. Kártérítés

Az adatkezelő – az Iöjtv. 23. §-ára figyelemmel – az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410
web: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Keszthely, 2019. május 31.


 

A Tájékoztató célja, hatálya

Előzmények

2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). Az Exim Capital Kft. a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban: Adatkezelő). A Rendelet szabályozása az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó. 

A Tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő ügyfelei, leendő ügyfelei és alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, elektronikus és hagyományos úton nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.synmed.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Sütik - cookie-k

A synmed.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a www.synmed.hu webhelyén. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes-körűen működni.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője
Exim Capital Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Múzeum utca 7.
Adószám: 14477070-2-20
E-mail: info@eximcapital.hu a továbbiakban: adatkezelő.

2. A kezelt adatok köre

a) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója.

b) A fórum használatához és a portálon meghirdetett internetes szavazáshoz szükséges regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.

c) A felhasználó a regisztrációt követően megadhatja családi és utónevét is. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó számítógépének adataival.

3. Az adatkezelés célja

a) A 2. a) pontban meghatározott adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt adatokat a rendszer a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja.

c) Az adatkezelő az a) és b) pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni. 

Az átláthatóság elvének szellemében, Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

2. Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 

3. Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

4. Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék („pontosság”).

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

5. Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”). Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 

6. Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Az adatkezelés időtartama

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

a) A 2. a)–c) pontokban meghatározott adatokhoz Exim Capital Kft rendszergazdái férhetnek hozzá.

b) A megadott e-mail cím csak az elfelejtett belépési jelszó kiküldésére vagy a portállal kapcsolatos hírlevél kiküldéséhez használhatják fel a rendszergazdák.

c) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő miden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6. Adatbiztonság

Az adatokat a, Magyar Hosting Kft.1132 Budapest Viktor Hugo u.18-22 szám alatti szerverszobában, védett, saját szerverek winchesterein tároljuk. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

7. Az Érintettek jogai a GDPR szerint:

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. §)

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni
 • más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez a jogintézmény akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az adathordozást követően a régi adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy rendelkezik, hogy már kizárólag az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ellenkező esetben az eredeti feltételek mellett tárolhatja az adatokat a korábbi adatkezelő is.

Az adathordozhatóság kiterjed pl. a következő adatokra: név, nem, életkor, címlista, érdeklődési kör, pulzusszám. Ezzel szemben nem tartoznak ide a kikövetkeztetett, származtatott adatok.

Az adatok megkaphatók akár az interneten keresztül, vagy optikai adathordozóra kiírva, s ha ez megvalósítható, közvetlen továbbítás is lehetséges a másik adatkezelő részére. Az adathordozást segítheti egy megfelelően rögzített és dokumentált Application Programming Interface (API).

Fő szabály szerint költségtérítés nem kérhető.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén – az Iöjtv. 22. §-a értelmében – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perben az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Zalaegerszegi Törvényszék) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

A Keszthelyi Járásbíróság elérhetőségei:

levelezési cím: 8360 Keszthely 1. Pf. 4.
cím: 8360 Keszthely, Georgikon u. 16.
telefon: +36 83 515 400 fax: +36 83 515 429
e-mail: birosag@keszthely.birosag.hu A

Zalaegerszegi Törvényszék elérhetőségei:
levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 221.
cím: 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
telefon: +36 92 501 000 fax: +36 92 501 001
e-mail: birosag@zalaegerszegit.birosag.hu

9. Kártérítés

Az adatkezelő – az Iöjtv. 23. §-ára figyelemmel – az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410
web: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Keszthely, 2019. május 31.

SZOLGÁLTATÁSAINK IGÉNYBEVÉTELE

 

1 »  Válassza ki vizsgálati helyünket
2 »  Foglaljon időpontot itt
3 »  Vizsgálat előtt kérjük, olvassa el a fontos tudnivalókat, hogy hatékonyan tudjuk elvégezni a vizsgálatokat.
4 »  Várjuk a lefoglalt időpontján.
5 »  Fizetés: készpénzzel, bankkártyával.
6 »  Értesítés vizsgálati eredményéről